Stravování

 

   

Provozní řád školní jídelny

Adresa školy: ZŠ Netvořice, Školní 171

Telefon do ŠJ: 317789292

 

Vedoucí administrativní pracovnice: Stanislava Švecová

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Vodehnalová

 

Provozní řád školní jídelny vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

a z vyhlášky č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění.

 

Úvodní ustanovení

Školní jídelna je součástí základní školy Netvořice.

Školní jídelna poskytuje obědy žákům základní školy, mateřské školy, jejím zaměstnancům a v případě zájmu i ostatním strávníkům. O přijetí ostatních strávníků rozhoduje vedoucí školní jídelny.

Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem školní jídelny a dodržovat jej.

 

Provoz:

Pracovní doba kuchařek:  6:00 – 14:30 hodin

Výdejní doba pro cizí strávníky:  11:00 – 11:15 hodin

Výdejní doba pro děti a pro zaměstnance:   11:35 –  14:00 hodin

 

Výše stravného                                         

Dospělí:                35,-Kč

Děti: 1. – 4.tř.        26,-Kč

5.-   8.tř.       28,-Kč

  1. tř. 30,-Kč                                        Svačiny ZŠ            15,-Kč

 

Přihlášení a odhlášení stravování

Přihlášky ke stravování vydává, přijímá a eviduje vedoucí školní jídelny v pracovních dnech

od 7:00 hodin do 15:00 hodin. Vedoucí školní jídelny podá zájemcům podrobné informace o ceně obědů a způsobu placení obědů i svačin.

Přihlašování a odhlašování obědů i svačin je nově možné na internetových stránkách www.jidelna.cz, po přidělení ID čísla a hesla strávníka nebo telefonicky na tel: 317789292 – kancelář školní jídelny, a to nejpozději do 15.hodin na den nadcházející.

Stravné na příslušný den bude odhlášeno jen ze zdravotních důvodů – návštěva lékaře,  nemoc, do 8. hodin ráno – pouze telefonicky nebo osobně v ŠJ.

 

Nárok na stravné

Žák má nárok na dotovaný oběd, pokud byl příslušný den přítomen na vyučování.

Obědy jsou vydávány pro žáky a zaměstnance školy od 11:35 do 14:00 hodin ve školní jídelně.

Pokud dítě onemocní, může si rodič nebo zákonný zástupce žáka vyzvednout oběd do vlastních nádob, pouze 1. den nemoci žáka, a to v době vydávání obědů ve výdejně u kanceláře školní jídelny od 11:00 do 11.30 hodin. Pak musí obědy odhlásit na celou dobu nemoci žáka. Pokud tak neučiní, bude mu částka za obědy naúčtována. Platí též pro odhlašování svačin.

O prázdninách a jiném školním volnu se ve školní jídelně pro žáky nevaří a žáci jsou automaticky odhlášeni, pokud nerozhodne ředitelka školy jinak.

 

 

Stravování zaměstnanců

Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., v platném znění.

Organizace poskytuje strávníkům – zaměstnancům jedno hlavní jídlo za sníženou cenu během pracovního dne, pokud odpracovaná doba činí alespoň 3 hodiny.

V době nemoci a nepřítomnosti na pracovišti je strávník povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu naúčtována plná cena jídla. Jídlo za sníženou cenu je určeno ke konzumaci ve školní jídelně. Výše ceny oběda pro zaměstnance je stanovena v souladu s kalkulací nákladů na oběd a zásadami pro čerpání prostředků FKSP. Pro strávníky -zaměstnance platí stejné podmínky provozního řádu školní jídelny.

 

Výdej jídel do jídlonosičů

Strávník si přijde osobně v době od 11:00 do 11:15 hodin, s vlastním jídlonosičem.

Do znečistěných a skleněných nádob stravu nepodáváme. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče. Strava je určena k přímé spotřebě. Za déle skladovanou stravu školní jídelna neodpovídá.

 

Organizace stravování

Žáci přicházejí do školní jídelny s pedagogickým dozorem. Při čekání na jídlo zachovávají žáci klid a dodržují pravidla slušného chování. Z důvodů hygienických a pro zajištění pořádku a bezpečnosti musí strávníci ve školní jídelně používat tác.

Strávníkům se vydává kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni ke stolu k dojídání.

Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně a mělo by být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.

Jídlo a nápoje konzumují strávníci ve školní jídelně u stolu vsedě. Žáci jsou během oběda povinni dodržovat pravidla společenského chování, chovat se a vystupovat slušně.

Použité nádobí a příbory strávníci ukládají na určené místo. Je zakázáno úmyslně poškozovat vybavení školní jídelny, nádobí a příbory. Za úmyslné poškození může vedoucí ŠJ požadovat náhradu.

 

Dozor ve školní jídelně

Pedagogický dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci ZŠ a v době svačin také zaměstnanci ŠJ. Pedagogický dozor v jídelně organizuje příchod žáků od šaten a tříd do školní jídelny. Dozor dohlíží na slušné a společenské chování a stolování žáků. Dbá na bezpečnost při stolování. Dozor také sleduje způsob výdeje stravy a případné pochybnosti projedná s vedoucí administrativní pracovnicí školní jídelny nebo s vedením školy.

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně včetně stolů a podlahy znečistěné jídlem. Zajišťují úklid i po skončení provozu ve školní jídelně.

 

Placení stravného

 

Svačiny je nově možné platit společně s částkou oběda bankovním převodem.

 

Obědy:  Pozor změna způsobu placení!

     Vzhledem k velkému počtu neplatících a pozdě platících strávníků jsme se rozhodli změnit celý systém placení stravného za obědy. S účinností od 1.9.2015 je možné platit obědy pouze bankovním převodem. Strávníci mají na výběr z těchto možností:

 

– Inkaso – je nejjednodušší způsob placení stravného. U své banky si zadáte písemný souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny. Částku limitu zvolíte tak, aby pokrývala stravné na celý měsíc, tzn. 23 obědů dle příslušné věkové kategorie a variabilní číslo je shodné s datem narození strávníka. U strávníků, kteří odebírají svačiny, je potřeba částku limitu navýšit o cca 350,- Kč.

V září, eventuálně první měsíc, kdy budete obědy odebírat, bude stržena záloha, v dalších měsících bude strhávána platba za skutečně odebrané obědy (svačiny) v měsíci předešlém.         Ze zálohy bude stržena platba za měsíc červen a případný přeplatek bude vrácen na Váš bankovní účet v měsíci červenci. Při ukončení školní docházky nebo ukončení odběru obědů (svačin) bude přeplatek vrácen na účet strávníka.

 

Příkaz k úhradě – můžete zadávat ve své bance každý měsíc částku uvedenou na dokladu ze školní jídelny, a to vždy do konce měsíce předcházejícího. První platba bude provedena ihned po přihlášení ke stravování, a to částkou na celý měsíc příslušné věkové a cenové kategorie. V případě pokračování ve stravování další školní rok, bude úhrada provedena ještě v měsíci září, dle výpočtu a pokynů ze ŠJ.

 

-Trvalým příkazem – zadáte si na svém účtu trvalý příkaz k úhradě, ve výši ceny oběda žáka x 20 obědů v měsíci (+případné svačiny). Nedoplatky či přeplatky budou zúčtovány vždy k poslednímu lednu a červnu příslušného školního roku.

 

Číslo účtu školní jídelny: 78-1398890297/0100

Variabilní symbol (v.s.) = datum narození strávníka (příklad: nar. 1.9.2015, v.s.01092015)

 

Jedinou výjimkou v placení obědů hotově mají cizí strávníci a důchodci ZŠ. Zde bude stravné placeno vždy 1. den příslušného měsíce.

 

Upozornění všem strávníkům:

Nebude-li stravné řádně v termínu zaplaceno, nebude následující den oběd ani svačina vydána!!!

 

 Závěrečná ustanovení                                       

Dojde-li k závažnému porušení provozního řádu školní jídelny ZŠ Netvořice, lze strávníka z dalšího stravování vyloučit. Za závažné porušení je považováno výše uvedené nezaplacení obědů, ale i porušování zásad slušného chování a vystupování ve školní jídelně (včetně chování k zaměstnankyním školní jídelny).

Jídelní lístek týdenní je vyvěšen na nástěnce v jídelně nejpozději v pátek na následující týden – zodpovídá vedoucí školní jídelny – administrativní pracovnice.

Jídelní lístek měsíční – rámcový je také vyvěšen na nástěnce v jídelně a navíc je zveřejňován

na webových stránkách ZŠ Netvořice, či nově na přihlašovacím portále-www.jidelna.cz.           Změna jídelníčku je vyhrazena.

Strávníci, rodiče a zákonní zástupci žáků stravujících se ve školní jídelně mají právo dávat podněty a připomínky týkající se stravování ve školní jídelně a řešit je s vedoucí administrativní pracovnicí ŠJ, popř. s vedením školy.

 

V Netvořicích 1. 9. 2016                                                  Vypracoval:  Švecová Stanislava

Vedoucí školní jídelny

 

Odsouhlasil: Mgr.Vodehnalová Ludmila

Ředitelka školy

 

   

DLE NOVĚ UPRAVENÉHO PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY, S ÚČINNOSTÍ OD 1.9.2016, JE MOŽNÉ HRADIT STRAVNÉ ZA OBĚDY POUZE  BANKOVNÍM PŘEVODEM, A TO BUĎ JEDNORÁZOVÝM PŘÍKAZEM, TRVALÝM PŘÍKAZEM NEBO SOUHLASEM K INKASU Z ÚČTU.

V PŘÍPADĚ BANKOVNÍHO PŘEVODU BUDE PLATBA UHRAZENA DO POSLEDNÍHO DNE PŘEDCHÁZEJÍCÍHO MĚSÍCE. PŘÍPADNÉ PŘEPLATKY BUDOU ZÚČTOVÁNY V MĚSÍCI NÁSLEDUJÍCÍM.

SVAČINY ZŠ BUDE MOŽNÉ PLATIT SPOLEČNĚ S ČÁSTKOU ZA OBĚDY. V PŘÍPADĚ PLATBY INKASEM JE TŘEBA NAVÝŠIT LIMIT O ČÁSTKU SVAČIN. VYJÍMKU V PLACENÍ HOTOVĚ BUDOU MÍT POUZE CIZÍ STRÁVNÍCI A DŮCHODCI ZŠ.

OBĚDY LZE ODHLÁSIT NEBO PŘIHLÁSIT NOVĚ NEJPOZDĚJI DO 15.HODIN NA DEN NÁSLEDUJÍCÍ, A TO FORMOU INTERNETOVÉ ODHLÁŠKY ČI TELEFONICKY.

POUZE PŘI NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE A NEMOCI LZE OBĚD ZRUŠIT JEŠTĚ DO 8.HODIN RÁNO PŘÍSLUŠNÉHO DNE.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE V PROVOZNÍM ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY NEBO NA TEL.: 317 789 292

ZA ŠJ – ŠVECOVÁ STANISLAVA

VEDOUCÍ ŠJ

          

 

     ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

 

     Vzhledem k velkému počtu neplatících a pozdě platících strávníků byl v loňském roce změněn celý systém placení stravného za obědy.

     Jelikož se tento systém osvědčil a navíc byl v době letních prázdnin do jídelny ZŠ Netvořice zaveden nový SW program nejen na evidenci a placení stravného, budeme v tomto způsobu placení stravného pokračovat i letos.    

     Navíc bude možné obědy i svačiny objednávat přes internetové stránky www.jidelna.cz, kde po přidělení ID čísla a hesla všem přihlášeným strávníkům uvidíte také stav Vašeho konta.

     Svačiny v ZŠ bude možné nově platit společně s obědem.

     S účinností od 1.9.2016 je tedy možné nadále platit obědy (i svačiny) pouze bankovním převodem a strávníci mají na výběr z těchto možností:

 

– Inkaso – je nejjednodušší způsob placení stravného. U své banky si zadáte písemný souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny. Částku limitu zvolíte tak, aby pokrývala stravné na celý měsíc, tzn. 23 obědů dle příslušné věkové kategorie a variabilní číslo je shodné s datem narození strávníka. U strávníků, kteří odebírají svačiny, je potřeba částku limitu navýšit o cca 350,- Kč.

V září, eventuálně první měsíc, kdy budete obědy (svačiny v ZŠ)odebírat, bude stržena záloha. V dalších měsících bude strhávána platba za skutečně odebrané obědy (svačiny v ZŠ) v měsíci předešlém. Ze zálohy bude stržena platba za měsíc červen a případný přeplatek bude vrácen na Váš bankovní účet v měsíci červenci. Při ukončení školní docházky nebo ukončení odběru obědů (svačin v ZŠ)bude přeplatek vrácen na účet strávníka.

 

Příkaz k úhradě – můžete zadávat ve své bance každý měsíc částku uvedenou na dokladu ze školní jídelny, a to vždy do konce měsíce předcházejícího. První platba bude provedena ihned po přihlášení ke stravování, a to částkou na celý měsíc příslušné věkové a cenové kategorie. V případě pokračování ve stravování další školní rok, bude úhrada na měsíc září provedena ještě v měsíci srpnu, a to dle výpočtu a pokynů z kanceláře ŠJ.

 

-Trvalým příkazem – zadáte si na svém účtu trvalý příkaz k úhradě, ve výši ceny oběda žáka x 20 obědů v měsíci (+případné svačiny v ZŠ). Nedoplatky či přeplatky budou zúčtovány vždy k poslednímu lednu a červnu příslušného školního roku.

 

Číslo účtu školní jídelny: 78-1398890297/0100

Variabilní symbol (v.s.) = datum narození strávníka

(příklad: narozen 1.9.2015 = v.s.01092015)

 

Jedinou výjimkou v placení obědů hotově mají cizí strávníci a důchodci ZŠ. Zde bude stravné placeno vždy 1. den příslušného měsíce.

 

UPOZORNĚNÍ VŠEM STRÁVNÍKŮMnebude-li stravné řádně v termínu zaplaceno, nebude následující den oběd strávníkovi vydán.

 

                                      Pokyny k jednotlivým platbám:

Inkaso:

Částky limitu zvolíte tak, aby pokrývala stravné na celý měsíc, tzn. 23 obědů dle příslušné věkové kategorie, tzn.

MŠ dopolední ……23 x 28,–Kč (644,–)……limit 650,–Kč

MŠ celodenní …….23 x 35,–Kč (805,–)……limit 810,–Kč

 

ZŠ 1.-4.třída ………23 x 26,–Kč (598,–)…….limit 600,–Kč       (+svačiny 350,-)

5.-8.třída………23 x 28,– Kč (644,–)……limit 650,– Kč

9.třída ……..23 x 30,– Kč (690,–) …….limit 700,– Kč

 

V září, eventuelně první měsíc, kdy budete obědy odebírat, bude stržena záloha ve výši plného měsíce (v případě odebírání Svačin ZŠ, připočítejte k limitu 350,-Kč).              V dalších měsících bude strhávána platba za skutečně odebrané obědy v měsíci předešlém. Ze zálohy bude stržena platba za měsíc červen a případný přeplatek bude vrácen na Váš bankovní účet v měsíci červenci. Při ukončení školní docházky nebo ukončení odběru obědů bude přeplatek vrácen na účet strávníka.

 

Příkaz k úhradě:

Vždy poslední týden v měsící dostanete ze školní jídelny tištěné vyúčtování s přehledem odebraných obědů v aktuálním měsíci a částkou na další měsíc.      Ta bude případně ponížena o přeplatek z měsíce stávajícího, kromě posledního týdne, kdy bude vyúčtování tištěno. Pečlivě, prosím, odhlašujte obědy předem dle provozního řádu školní jídelny. Stravné musí být placeno předem, a to k poslednímu dni předešlého měsíce. První platba bude provedena ihned po odevzdání přihlášky ke stravování, a to v plné taxe za 23 obědů dle tabulky výše.

 

Trvalý příkaz:

Zadáte si na svém účtu trvalý příkaz k úhradě s datem splatnosti do 25. , s termínem opakování každý měsíc ve výši ceny oběda žáka x 20, viz níže.:

 

MŠ dopolední ………… 560,–Kč             ZŠ 1.-4.třída …………..  520,–Kč

MŠ celodenní …………. 700,–Kč                   5.-8.třída …………..  560,–Kč

(7-letí 640,- dopol.,  800,- celodenní)                    9.třída …………..  600,–Kč

            

V případě odebírání svačin ZŠ opět přičtěte k trvalému příkazu částku 350,- Kč.                                                                                                  

                                                         Stanislava Švecová, vedoucí ŠJ Netvořice

 

ŘAZENÍ STRÁVNÍKŮ  DO SKUPIN

 

Od 1.9.2016 budou děti řazeny do skupin strávníků podle tříd, odpovídající příslušnému věku: 

  1. stupeň – 4. třída  (odpovídá věkové  skupině 7 – 10 let)
  2. stupeň – 8. třída  (odpovídá věkové skupině 11 – 14 let)
  • stupeň třída  (odpovídá věkové skupině 15 a více let) 

V MŠ budou děti rozděleny na strávníky celodenní a polodenní

  1. věková skupina….. 3- 6 let
  2. věková skupina….. 7-letí.

Děti ve všech věkových skupinách mají umožněn přídavek jídla.

Stanislava Švecová

vedoucí ŠJ Netvořice

Alergeny

Vážení rodiče.
V souvislosti s novým zněním zákona o potravinách, jsme povinni od 13.12.2014 označovat alergeny obsažené ve stravě. Proto, prosím, čtěte pozorně následující článek a sledujte jídelní lístek, kde budeme uvádět jednotlivá čísla alergenu, a to na pravé straně od pokrmů.
Přehled alergenů s jejich vyznačením bude k prostudování dostupný nejen na webových stránkách školy, ale i na nástěnce ve školní jídelně a v prostoru pro cizí strávníky. Veškeré dotazy rády zodpovíme.
Stibůrková Jitka, vedoucí školní jídelny

alergeny

Seznam Alergenů