<a name=”_Toc399768668″></a>1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O  ŠKOLE

Název : Mateřská škola Netvořice, okres Benešov

Adresa mateřské školy:  Školní 191, 257 44 Netvořice

Číslo  telefonu:1.třída – 601 081 796, 2.třída- 601 382 094, 3.třída, ředitelna – 602 503 366

www.msnetvorice.cz

E-mail: <a href=”mailto:msnetvorice@centrum.cz”>msnetvorice@centrum.cz</a>

Právní forma: od 1.1.2003 příspěvková organizace

IZO  Mateřské školy: 107510251

IČ   Mateřské školy : 70996857

Datová schránka: 2k6uqy

Počet tříd: 3

Kapacita školy: 74 dětí

Provoz mateřské školy : 6,30  –  17,00

Zřizovatel mateřské školy: Městys Netvořice, Mírové náměstí 19 Netvořice

Ředitel mateřské školy :     Povolná Jitka

Zastupující p. učitelka v případě nepřítomnosti p. ředitelky: Sládková Milena

Počet pedagogických pracovníků: 6

Počet provozních pracovníků : 3

Ředitelka školy:  Povolná Jitka

Učitelky:

Sládková Milena

Žižková Pavlína

Mašková Helena

Rillichová Pavla

Mamiňáková Eva

Všechny pedagogické pracovnice splňují kvalifikační předpoklady.

Školnice:            Papírníková Jana

Uklízečka:          Poláková Adéla, Vaněčková Monika

Kapacita dětí : dle vyjádření dotčených orgánů ( KÚSK Praha, KHSSK Benešov) s účinností

od 1.9.2017:
<ol>
<li>třída 27 dětí</li>
</ol>
p. uč. Mašková Helena, Rillichová Pavla
<ol start=”2″>
<li>třída       25 dětí</li>
</ol>
p. uč. Sládková Milena, Žižková Pavlína

3.třída        22 dětí

p. řed. Povolná Jitka, Mamiňáková Eva

&nbsp;

<a name=”_Toc399768669″></a>2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY<strong><u> </u></strong>

<strong>Něco  z historie</strong>

Mateřská škola začala fungovat v 60.letech v prostorách nově postavené základní školy. Ve škole byly vyhrazeny prostory pro jednu třídu mateřské školy.

V 70.letech začala existovat samostatná mateřská škola, postavena v blízkosti školy základní. Mateřská škola byla jednotřídní. Protože kapacita mateřské školy nestačila, začala se za 10 let přistavovat ke stávající budově mateřské školy ještě jedna budova, ve které bude další třída. V tuto dobu opět vypomáhala Základní škola v Netvořicích, která propůjčuje opět prostory druhé třídě dětí, které čekají na novou přístavbu.

Od této doby funguje mateřská škola, která je přízemní,pavilónového typu. Budova je zčásti zděná, zčásti z panelů. Mateřská škola má dvě třídy.

<strong>Současnost</strong>

Mateřská škola se nachází na okraji Netvořic v klidném, uzavřeném prostředí spolu se Základní školou Netvořice. Je obklopena školní zahradou, školním hřištěm, základní školou.

Poloha mateřské školy umožňuje učitelkám s dětmi realizovat vycházky do přírody, ale zároveň i pozorovat život na vesnici.

Technický stav budovy je dobrý.

Od 1.2. 2016 má naše mateřská škola 3 třídy. Kapacita školy je 74 dětí.

V současné době má mateřská škola tři třídy. Navštěvují ji děti od 3 let do 6 let z Netvořic a okolních vesnic. Děti jsou rozdělovány do tříd podle věku.

<a name=”_Toc399768670″></a>3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
<h6>3.1.Materiální a hygienické podmínky školy</h6>
Naše mateřská škola má tři třídy. Každá třída má samostatnou šatnu, hernu, umývárnu, sociální zařízení, jídelnu, kuchyňku, kde se vydává jídlo a vstupní halu, ložnici. Pouze třetí třída, která byla otevřená 1.2. 2016, využívá dvou  stávajících výdejních kuchyněk. Děti se rozdělují na jídlo do 1. a 2. třídy. Nová budova školy je podsklepena, kde se nachází kotelna . V zimním období vytápíme školu elektricky.

Vedle mateřské školy se rozkládá velká školní zahrada s pískovištěm, dřevěným domkem,

ve kterém skladujeme hračky, pomůcky a tělocvičné nářadí na hraní / fotbalové branky, různé kužele, síť na přehazování, atd./, kyvadlovou houpačkou, prvkem na vhazování míčů, hrací sestavou vyrobenou ze dřeva a kovu, prolézačkou hrošík a dětským domkem LUCAS na hraní. Pod mateřskou  školou vznikla další část zahrady ke hraní pro nově otevřenou třetí třídu. Děti zde mají k dispozici dvě skluzavky, pískoviště, domeček na hraní pod balkónem,3 tabule na kreslení. Zahrada je plně využívána v dopoledních a odpoledních hodinách. K dispozici je ještě hřiště a tělocvična u ZŠ.

Kuchyň , kde se vaří jídlo, na naší škole nemáme. Jídlo se dětem dováží ze školní kuchyně Základní školy v Netvořicích, která se nachází v areálu školy asi 50m od naší školy.

Všechno jídlo se přiváží na kuchyňky do mateřské školy v předepsaných termoboxech, kde se rozděluje a vydává na jednotlivé třídy.

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, kde si děti hrají, odpočívají, převlékají a  stravují se. Třídy jsou vybavovány / dle možností školy/ novým nábytkem, postýlkami,hračkami, učebními pomůckami a materiálem pro různé výchovy. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, a aby si je mohly samy brát a ukládat.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošly obě umývárny a sociální zařízení pro děti na třídách. Jsou uzpůsobeny potřebám, počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a splňují všechny hygienické podmínky.

Nový vzhled dostala i budova z venku. Byla vyměněna všechna okna, která jsou osazena  žaluziemi. Budova byla zateplena a  dostala novou fasádu, v roce 2013 (červenec) byla vyměněna střešní krytina na zděné budově mateřské školy.

V srpnu 2015 začala přístavba 3.třídy ze středního traktu budovy, který byl částečně přistaven do zahrady MŠ do spodní části. Byla vyměněna a upravena střešní krytina na zbývající části budovy MŠ a vybudováno zázemí 3. třídě – šatna, herna, umývárna, sociální zařízení.

Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Dvě třídy jsou bezbarierové, jedna není.

Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

Provoz mateřské školy je od 6,30 – 17,00 hodin. Rodiče mají možnost, s ohledem na své zaměstnání, přivádět i odvádět své děti kdykoliv v průběhu dne.

&nbsp;

<a name=”_Toc399768671″></a>4.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola má tři třídy:

SLUNÍČKA: 1.třída  5-6 leté děti zapsáno 27 dětí

BERUŠKY:   2.třída  4 – 5 leté děti zapsáno 25 dětí

SOVIČKY:    3.třída  3 – 4 leté děti zapsáno 22 dětí
<h6>Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd</h6>
Celodenní provoz mateřské školy je od 6,30 do 17,00 hodin.

Zahájení provozu je v 6,30 ve  třídě  – 3.třídě SOVIČEK – všechny děti se zde postupně schází do 7,30 hodin, potom odchází se svou p. učitelkou do 1. třídy SLUNÍČEK a 2. třídy BERUŠEK

Ukončení provozu je ve třídě Berušek – 2.třída a ve třídě Soviček -3.třída,ve třídě Sluníček – 1.třída– v 16,00hodin  děti jsou odvedeny do třídy Soviček a zde se postupně  rozcházejí domů.

V každém oddělení pracují dvě pedagogické pracovnice.

Děti jsou zařazovány do tříd podle věku, důvodem je odlišný přístup k mladším a starším dětem. Upřednostňujeme pravidelné setkávání dětí z obou tříd při pobytu venku, ranních a odpoledních hrách, různých akcích a divadelních představeních,…Dále respektujeme i další  pravidla individuálních požadavků a  potřeb dětí, rodičů a učitelek:
<ul>
<li>požadavek rodičů, aby sourozenci byli či nebyli v jedné třídě.</li>
<li>přiřazení nového dítěte ke kamarádovi.</li>
<li>dítě, které je vyzrálejší či naopak pomalejší na doporučení učitelky, je také se souhlasem rodiče zařazeno do věkově odlišné skupiny.</li>
</ul>
&nbsp;

Zaměření tříd:

1.třída: SLUNÍČKA

– na děti s odkladem školní docházky

– na děti s vadami řeči ve spolupráci s rodiči

– na všestrannou přípravu dětí před vstupem do ZŠ

– účast na různých akcích pořádaných ZŠ a ÚM

– nadstandardní aktivity pořádané mateřskou školou

– zaměření na estetickou výchovu

&nbsp;

2.třída: BERUŠKY

– adaptace nových dětí na prostředí školy

– vedení k základním hygienickým a společenským návykům

– posilovat důvěru a radost z pohybu v MŠ

– zaměření na estetickou výchovu

&nbsp;

3.třída: SOVIČKY

– adaptace nových dětí na prostředí školy

–  adaptace se starším sourozencem

–  rozvoj hrubé motoriky

–  rozvoj samostatnosti při sebeobsluze a při manipulaci s předměty

–  rozvoj vztahů k vrstevníkům ve třídě

–  zaměření na estetickou výchovu
<h6>3.5. Organizace dne v mateřské škole</h6>
Denní program strukturuje činnosti, práci a hru, je pružný ,umožňuje reagovat na neplánované situace – může být přizpůsoben aktuálním potřebám dětí.

6,30  –  8,15       scházení dětí, přivítání dětí s p.učitelkou a dětmi,děti si hrají buď samy nebo

s kamarády,dítě si vybere činnost, která ho zajímá,ranní hry dle volby a přání

dětí (individuální činnosti,hry, pozorování,experimentování,jazyková

průprava,pohybové chvilky,relaxační cvičení,smyslové hry,…), v této době

také probíhají činnosti řízené učitelkou

&nbsp;

8,15 –   8,45       komunitní kruh, pohybové aktivity dětí – zdravotní a uvolňovací

cviky,lokomoční  cvičení,cvičení s náčiním, na nářadí, na hudbu,

říkadla,relaxace, pohybové hry,…

8,45                   hygiena, dopolední  svačina – 1. a 2. třída svačí ve svých třídách,3. třída –

5 dětí svačí ve 2. třídě a zbytek dětí v 1.třídě, děti se obsluhují samy – mají

možnost si vybrat velikost porce a zeleninu nebo ovoce

&nbsp;

9,00 – 9,45       didakticky zacílené činnosti, řízené a spontánní učení kolektivní, skupinové a

individuální,řízené činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj poznávacích a

kreativních  schopností jednotlivých dětí, rozvíjení fantazie a zájmu o své

nejbližší okolí, naplňování konkrétních vzdělávacích cílů podle TVP

&nbsp;

9,45   – 11,45    pobyt venku – vybavení školní zahrady je různorodé – slouží

k tělovýchovným činnostem, tvořivým a námětovým hrám, vycházky jsou

zaměřené na téma týdne dne – umožňují poznávat okolí MŠ  a na poznávání

přírody, která nás obklopuje

&nbsp;

11,45 – 12,30    hygiena, oběd – oběd je nejen k uspokojování biologické potřeby, ale

znamená sociální a kulturní zkušenost,děti jsou vedeny k samostatnosti

s přihlédnutí k jejich možnostem.

&nbsp;

12,30 – 14,00    hygiena, relaxace, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi, které odchází do ZŠ

Děti se ukládají k odpočinku,jsou v pyžamku, mohou mít svou oblíbenou

hračku, poslouchají pohádky nebo klidnou hudbu. Odpočívají na lehátkách.

Děti, které usnou- respektujeme délku jejich spánku a vstávají až se samy

probudí. Snažíme se tolerovat i sníženou potřebu spánku- děti s nižší

potřebou spánku mají možnost ( po určité době odpočinku –cca ve -13.15

hodin ) klidné činnosti ve třídě – pexeso, knihy, pracovní sešity, pracovní

listy, grafomotorika- dbát na to, aby však děti nebyly přetěžovány.

14,00 – 14,30    hygiena, svačina – probíhá stejně jako dopolední svačina

&nbsp;

14,30 – 17,00   odpolední spontánní zájmové činnosti dětí, volné hry a činnosti, pohybové

aktivity podle zájmu dětí, individuální práce s p.učitelkou,doba určená

k rozcházení dětí,v případě příznivého počasí tuto dobu děti tráví na školní

zahradě, v této době probíhají také kroužky

&nbsp;

Seznam přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2024/2025najdete v Dokumentech