Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021-2022

Zápis do mateřské školy v Netvořicích na školní rok 2021/2022

Na základě opatření  MŠMT k organizaci zápisů do MŠ ze dne                5.3. 2021 se bude Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 konat bezkontaktně (bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ).

Zápis se uskuteční v souladu s právními  předpisy v termínu    

od 2. května 2021 do 16. května 2021

Podání žádosti:

1. do datové schránky  školy – Mateřská škola Netvořice 2k6kuqy

2. poštou na adresu: Mateřská škola Školní 191, 257 44 Netvořice

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@msnetvorice.cz nebo msnetvorice@centrum.cz (nelze jen poslat prostý email!)

4. osobní podání: vložení do poštovní schránky, která je v areálu mateřské školy

K zápisu je nutné doložit:

1. Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání do MŠ vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci

2. Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování

3. Rodný list dítěte – kopie

4. U cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a formulář pro praktického dětského lékaře k očkování budou ke stažení na www.msnetvorice.cz nebo osobně k vyzvednutí v MŠ. 

Ředitelka mateřské školy pošle na Vámi uvedený e-mail registrační číslo dítěte.

Tím dojde k potvrzení přijetí Žádosti. Zahájení správního řízení začne dne 16.5. 2021.

Vydání Rozhodnutí o přijetí dítěte:
Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou předškolní docházku.

Vydání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte
Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. Mateřská škola doručí zákonnému zástupci dítěte Rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

                                                    Jitka Povolná, ředitelka MŠ Netvořice